Slim investeren

Magazine cover

Fondsen geven extra zetje

is volgens Guldie van toege-
voegde waarde om vervang-
ende energie mogelijk te
maken. “Ook om de brug
te slaan naar commerciële
investeerders. Kijk maar
naar de investering van
het fonds voor Windpark
Hazeldonk. Aan de andere
kant geloven wij in partici-
patie met burgerinitiatieven;
die ondersteunen we dan
ook op een aantal plekken
in Nederland.
Zo konden inwoners van
Breda investeren in het windpark via 2.000 obliga-
ties met een totaalwaarde
van € 1 miljoen.”

Green Trust uit Oosterbeek
krijgt, samen met Izzy Pro-
jects uit Nijmegen, via het
project Windpark Breda-
Hazeldonk steun uit het
Energiefonds. Het bedrijf is
specialist in windenergie-
projecten en deskundig op
het gebied van zonne-energie
en waterstof. Directeur Klaas
Guldie: “We zitten in de over-
gang van conventionele naar
duurzame energie. Vandaar
ook ons motto ‘Changing
energy’. Samen met de
gemeente Breda zijn we net
gestart om met windenergie
waterstof te gaan produceren.
Daarbij leggen we de link
tussen duurzame energie
en de transportsector.”

Brug slaan
Het provinciale Energiefonds

ENERGIEFONDS VAN TOEGEVOEGDE WAARDE

Meer weten?

brabant.nl

j

brabant.nl

k

Meer weten?

Terug

Terug

directeur
Green Trust

KLAAS GULDIE

‘Energiefonds is van
toegevoegde waarde voor vervangende energie

Energiefonds van
toegevoegde waarde

Lees meer

Energiefonds van
toegevoegde waarde

Lees meer

ontworpen om met en naast mensen te werken. Menting:
“We begonnen met een
startkapitaal van familie
en vrienden, omdat we echt geloofden in de mogelijk-
heden. Steun van de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, red.) en het Innovatiefonds hielp enorm
bij het verkrijgen van intro-
ducties en connecties.
Een kapitaalkrachtig fonds
met een duidelijke agenda,
zoals het Innovatiefonds, is
voor ons dus erg waardevol. Banken en leasemaat-
schappijen zijn daardoor
ook weer sneller bereid te financieren.”

Smart Robotics is een uit-
zendbureau voor robots.
Het bedrijf ontwikkelt en detacheert ‘slimme’ robots,
die voor specifieke taken
worden ingezet. “We richten
ons daarbij op industrie en logistiek”, zegt mede-
oprichter Mark Menting.
“Met onze robots willen we bereiken dat ondernemers
hier kunnen blijven produ-
ceren en niet verhuizen naar lagelonenlanden.”

Introducties en connecties
De robots van het Eindhoven-
se bedrijf zijn zogenaamde ‘cobots’ (collaborative
robots). Ze zijn speciaal

UITZENDBUREAU
VOOR ROBOTS

medeoprichter
Smart Robotics

MARK MENTING

‘Een kapitaalkrachtig fonds
met een duidelijke agenda
is erg waardevol’

Terug

Terug

Uitzendbureau
voor robots

Lees meer

Uitzendbureau
voor robots

Lees meer

voor versnelde aanleg van breedband en toegang tot
het internet.

Smart Robotics
Met € 240 miljoen kan het
Groen Ontwikkelfonds samen
met partners natuurverbin-
dingen realiseren en uitbrei-
den. Het Energiefonds heeft
€ 60 miljoen voor projecten
gericht op energiebesparing
en het opwekken van duur-
zame energie.

En het Innovatiefonds kan
€ 125 miljoen uitgeven voor ondersteuning van innova-
tieve MKB-bedrijven. Zoals
Smart Robotics op de High
Tech Campus in Eindhoven.

De keuze voor de 4 investe-
ringsfondsen sluit aan op de Agenda van Brabant, waarin
de ambities voor de toekomst
zijn verwoord. Met de inves-
teringen geeft de provincie antwoord op de grote maat-
schappelijke opgaven in Bra-
bant. Het geld komt voor een
deel uit de verkoop van
Essent-aandelen in 2009. Hiermee financiert en parti-
cipeert de provincie mee in projecten van anderen. Goed
voor de economische voor-
uitgang én de leefbaarheid
van Brabant.

Toegang tot internet
In het Breedbandfonds is
€ 50 miljoen gereserveerd

GOED VOOR ECONOMIE EN LEEFBAARHEID

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

de ‘Essent-gelden’ ging
naar 4 investeringsfond-
sen. Voor innovatie,ener-
gie, breedband en natuur.
Brabant Magazine licht er
2 uit: het Innovatiefonds
en het Energiefonds.

Een aantrekkelijke pro-
vincie, waarin het lekker
wonen en werken is. Nu
en straks. Hiervoor inves-
teert de provincie fors in
de Brabantse samenle-
ving. € 475 miljoen uit

FONDSEN GEVEN EXTRA ZETJE

investeren

Economie

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-brabant/investeringsfondsen.aspx

Brabant Magazine 18 - Interactief

Brabant Magazine 19 - Kunstwerken

Technology by MagStream Real Time Publishing