Brabant C leeft

Magazine cover

Cultuur van (inter)nationale allure

‘DE AMBITIE IS OM MINIMAAL OP
EUROPEES NIVEAU TE OPEREREN’

Viktorien van Hulst

‘DE AMBITIE IS OM MINIMAAL OP
EUROPEES NIVEAU TE OPEREREN’

Viktorien van Hulst

haken bij het Districts of
Creativity-netwerk. Hierbij
zijn 12 regio’s in diverse
landen aangesloten.

Uitdaging
Naast internationalisering
van Brabantse initiatieven en betrokkenheid van maatschap-
pelijke organisaties, is het de bedoeling om ook het bedrijfs-
leven te betrekken bij kunst
en cultuur. “Grote vraag daar-
bij is hoe kunst en cultuur
mede kunnen bijdragen aan
het oplossen van actuele vraagstukken”, aldus Van Dooremalen. “Een interes-
sante uitdaging.”

“We kijken ook naar andere financieringsmogelijkheden”,
aldus Van Dooremalen. “We
hebben bijvoorbeeld contact
met Vlaanderen over verge-
lijkbare fondsen. Initiatief-
nemers uit Brabant en
Vlaanderen kunnen dan van
2 fondsen gebruik maken.
Hetzelfde doen we met de
regio Nordrhein-Westfalen
en met onze eigen Randstad.”
Daarnaast wil Brabant C aan-

Brabant C financiert. Voor culturele projecten die an-
ders dan anders zijn, stelde
de provincie € 25 miljoen beschikbaar.

BEDRIJFSLEVEN

BETROKKENHEID

Terug

Terug

‘DESIGN OP EEN
LAAGDREMPELIGE MANIER’

Petra Janssen & Simone Kramer

‘DESIGN OP EEN
LAAGDREMPELIGE MANIER’

Petra Janssen & Simone Kramer

Betrokkenheid
bedrijfsleven

Lees meer

Betrokkenheid
bedrijfsleven

Lees meer

Maar de kwaliteit van het
ondernemerschap is vaak
nog matig. Subsidiebudgetten
lopen terug bij alle overheden.
Dan moet je als culturele
sector op zoek naar andere
middelen en instanties om
verbindingen aan te gaan.

Nadenken over hoe je jouw
idee kunt verkopen, hoe je
echt partnerschap kunt aan-
gaan met bedrijven, hoe je het
publiek kunt interesseren. En
dat op een hoger plan brengen. Brabant C kan helpen om die discussie op gang te brengen.”

Zoals ‘Best of the Fest’, een
festival in Eindhoven, dat
zorgt voor uitwisseling van cultuurproducties met andere innovatieve regio’s. Dit jaar was
dat Catalunya. Voor het binnen-
halen van de initiatieven is Joy
Arpots als scout aangetrokken.
Om partijen te prikkelen, kans-
rijke projecten te signaleren
en mensen en netwerken te
verbinden. Frans van Doore-
malen: “Er zijn al veel goede initiatieven.

Brabant C stimuleert. Het resultaat zijn bijzondere initiatieven.

VERBINDEN

PRIKKELEN, SIGNALEREN,

Terug

Terug

Prikkelen,
verbinden

Lees meer

Prikkelen,
verbinden

Lees meer

met ondernemers fondsen en overheden. In het afgelopen
jaar is hard gewerkt aan een uitgebreid netwerk, als bron
van creativiteit en culturele projecten. Directeur Frans van Dooremalen: “We hebben zo’n
200 initiatiefnemers gesproken
en 25 projectvoorstellen be-
handeld. Dus Brabant C leeft
en wordt herkend. Er is sprake
van een breed palet verspreid
over heel Brabant. Vooralsnog komen we de bekende partijen
uit de cultuur tegen en nog
weinig creatieve industrie of
design. We gaan er voor zorgen
dat ook andere initiatiefnemers
zich melden.”

Brabant C doet dat op 3 ma-
nieren. Door het verbinden
van personen en organisaties
achter culturele initiatieven.
Door het aanjagen van kans-
rijke initiatieven. En door het financieren van culturele pro-
jecten.

Uitgebreid netwerk
Brabant C verbindt. Kunste-
naars en cultuurinstellingen

Om de nationale en interna-
tionale aantrekkingskracht
van Brabant te vergroten,
moet het kunst- en cultuur-
aanbod worden versterkt en
uitgebreid.

VERGROTEN

AANTREKKINGSKRACHT

DIRECTEUR BRABANT C

Frans van
Dooremalen

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

Meer kunst en cultuur van
nationaal en internationaal
niveau in Brabant. Dat is het
doel van de provincie met
Brabant C als verbinder, aan-
jager en financier. In maart
van dit jaar ging de organisatie
van start. Hoe hangt de cul-
turele vlag er nu bij?

Cultuur van
internationale
allure

Cultuur

Theaterfestival Boulevard wil meer en meer een
internationaal karakter krijgen. “Het is inspi-
rerend voor ons publiek én de theatermakers
om in een programma te staan dat kunstenaars
van allerlei leeftijden en nationaliteiten met
elkaar verbindt”, aldus directeur Viktorien van
Hulst. “Met de Belgen delen we al de taal en
de mentaliteit. De ambitie is om minimaal op
Europees niveau te opereren.”

Chinees theaterstuk
Volgend jaar opent de Boulevard met de wereld-
première van een voorstelling van een Canadese
choreografe, geïnspireerd op Jeroen Bosch.
De internationale danswereld kijkt dan naar
’s-Hertogenbosch. Van Hulst hoopt dat de stad
in het rijtje van internationale podia terecht-
komt. “Dat maakt samenwerking over de grens
mogelijk. Met dans is dat vrij eenvoudig, maar
met boventiteling kun je ook een Chinees
theaterstuk brengen.”

BOULEVARD OP DE INTERNATIONALE TOER

x

x

Designproducten op maat van ontwerpers als
Piet Hein Eek en Dick van Hoff, geproduceerd
door mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Niet als bezigheidstherapie, maar om
ambachtslieden verspreid over diverse sociale
werkplaatsen te koppelen en op te leiden. Dat is
Social Label. Initiatiefneemsters Petra Janssen
en Simone Kramer zijn razend enthousiast over
de ontwikkeling sinds de start in 2011. Kramer:
”Er is wederzijds groot respect. Dat maakt dit
project zo bijzonder.”

Talent
Aan een Social Label productlijn werken diverse
groepen, waaronder ex-verslaafden, schoolver-
laters en mensen met een beperking. Social
Label maakt de koppeling tussen ontwerpers
en ambachtslieden, die zo weer meedoen in de
samenleving. “Ook voor de ontwerpers is het
fantastisch om het talent in de werkplaatsen
naar boven te halen”, aldus Janssen. “We
presenteren design op een laagdrempelige
manier en streven naar een sociale economie.”

DESIGN MET
EEN SOCIAL LABEL

x

x

Brabant Magazine 19 - Cover

Brabant Magazine 19 - PS

Technology by MagStream Real Time Publishing